Logowanie do systemu:
Szybka rejestracja  |  Przypomnij hasło  |  Zapoznaj się z regulaminem


  • Regulamin
Regulamin e-fvat.pl
 
1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin wprowadzony przez Infonetax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS; Nr KRS: 0000277160, Kapitał zakładowy: 50 000 zł zwaną dalej "Operatorem", określa warunki świadczenia usług przez Operatora, jak również zasady i zakres korzystania z serwisu e-fvat.pl przez Użytkowników.
Użyte w regulaminie terminy oznaczają:
a) Serwis - serwis internetowy e-fvat.pl umożliwiający korzystanie z usług, o których mowa w pkt 3 regulaminu;
b) Regulamin - niniejszy regulamin
c) Cennik - wykaz obowiązujących opłat za korzystanie z płatnych części serwisu
d) Użytkownik – podmiot zarejestrowany w serwisie e-fvat.pl
e) Login - indywidualne, niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika
f) Hasło - ciąg znaków wybranych przez Użytkownika
 
2. Prawa autorskie
Wyłączne prawa autorskie do serwisu e-fvat.pl należą do Infonetax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce. Prawa autorskie związane z serwisem e-fvat podlegają ochronie na mocy przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).
 
3. Usługi świadczone przez Operatora:
Usługą świadczoną przez Operatora jest umożliwienie Użytkownikowi dostępu do aplikacji internetowej w celu wystawiania:
a) Faktur VAT,
b) Faktur Pro-Forma,
c) Faktur wewnętrznych,
d) Faktur korygujących,
e) Faktur zaliczkowych,
f) Faktur RR,
g) Rachunków uproszczonych,
 
3.1 Do zakresu świadczonych usług przez Operatora wchodzą również:
a) Prowadzenie bazy danych kontrahentów klienta,
b) Prowadzenie bazy danych towarów i usług klienta
c) Prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT.
d) Dostęp do kontrahenta do ICOK (Internetowego Centrum Obsługi Klienta).
 
4.  Warunki korzystania z serwisu
Dostęp do serwisu i usług opisanych w pkt. 3a, 3b, 3.1a, 3.1b, 3.1c jest bezpłatny. Operator zastrzega sobie wprowadzenie opłat za niektóre funkcjonalności serwisu, zwane dalej "Usługami dodatkowymi" jednakże Operator nie może wprowadzić opłat za usługi opisane w pkt. 3a, 3b, 3.1a, 3.1b, 3.1c.
W przypadku przekroczenia wprowadzenia 50 dokumentów sprzedaży / 1 miesiąc, użytkownik będzie zobowiązany do wpłaty abonamentu za konto rozszerzone w kwocie opisanej w punkcie 5b. Do czasu dokonania płatności za konto rozszerzone, kontynuacja pracy w Serwisie będzie niemożliwa.
 
Użytkownik jest zobowiązany podać podczas rejestracji następujące dane:
a) firmę,
b) adres siedziby,
c) numer identyfikacji podatkowej ( NIP )
Podawane przez Użytkownika dane winny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
Podczas rejestracji Użytkownik wprowadza unikalny, znany tylko jemu Login i Hasło. Login musi składać się co najmniej z trzech do piętnastu znaków, nie zawierających polskich oraz dużych liter. Hasło musi składać się co najmniej z sześciu do piętnastu znaków, nie zawierających polskich oraz dużych liter.
 
5. Płatności
a) Usługi opisane w pkt. 3a, 3b, 3.1a, 3.1b, 3.1c są bezpłatne, za wyjątkiem sytuacji przekroczenia limitu wystawienia dokumentów sprzedaży, co zostało opisane w pkt. 4
b) Usługi opisane w pkt. 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3.1d są płatne. Kwota dostępu do tych opcji na okres 12 miesięcy wynosi 29,90 zł (netto)
c) Operator respektuje następujące formy płatności: przelew, płatności elektroniczne za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl którego operatorem jest firma Dialcom24 Sp. z o.o. z Poznania
d) Wszelkie płatności z tytułu korzystania z Usług dodatkowych, Użytkownik jest zobowiązany dokonać z góry. Korzystanie z Usług Dodatkowych będzie możliwe tylko po odnotowaniu wpłaty na rachunek bankowy Operatora w przypadku dokonania płatności przelewem lub natychmiastowo przy płatności przez Przelewy24.
Operator wystawi fakturę vat w ciągu 7 dni od daty wpływu kwoty na rachunek bankowy.
 
6. Zaprzestanie świadczenie usług.
 
Operator może zablokować możliwość korzystania z serwisu Użytkownikowi, który:
a) narusza postanowienia regulaminu,
b) podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w serwisie,
c) podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do serwisu,
d) dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem serwisu,
e) podał nieprawdziwe dane, o których mowa w pkt 4 niniejszego regulaminu,
f) w innych, uzasadnionych przypadkach.
  
7. Odpowiedzialność operatora
 
Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie serwisu zarówno pod względem techniczny jak i prawnym. Aktualizacja oprogramowania dokonywana będzie przez Operatora bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Użytkownika
Operator podejmuje także wszelkie środki w celu ochrony danych klienta.
Operator wyklucza wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania serwisu. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez klienta z serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z serwisem. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej hasła lub loginu. Operator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.
 
  
8. Ochrona danych i bezpieczeństwo
Dane Użytkownika, wprowadzane do serwisu, stanowią jego własność.
Wszystkie dane gromadzone i przetwarzane są przez Operatora w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Operator podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych klienta, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do serwisu.
Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i modyfikowania ich w każdej chwili.
Operator zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkownika osobom trzecim.
Na pisemną żądanie Użytkownika, wszystkie jego dane zostaną usunięte z bazy danych serwisu.
Na pisemną żądanie Użytkownika, wszystkie jego dane zostaną usunięte z bazy danych serwisu.
Praca w Serwisie odbywa się pod bezpiecznym protokole szyfrowanym SSL, co jest poświadczone ważnym Certyfikatem.
Hasło do konta użytkownika jest ustanawiane przez Użytkownika i znane tylko jemu. Hasło użytkonika jest zaszyfrowane algorytmem, który uniemożliwia odtworzenie hasła.
Sesja zalogowanego do Serwisu Użytkownika, podczas bezczynności wygasa po czasie 10 minut.
 
9. Zmiana regulaminu
 
Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na nowe brzmienie regulaminu, może odstąpić od użytkowania serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu po wprowadzeniu zmian oznaczać będzie ich akceptację.
 
Regulamin obowiązuje od 24.08.2010r.