Logowanie do systemu:
Szybka rejestracja  |  Przypomnij hasło  |  Zapoznaj się z regulaminem


  • Pomoc

Działanie serwisu.


Zakładanie konta w serwisie.
1.W menu wybierz REJESTRACJA, wówczas zostaje wygenerowany Formularz rejestracji użytkownika.
2. W formularzu należy wprowadzić wymyślony przez siebie login (może zawierać tylko znaki alfanumeryczne), hasło, adres e-mail, oraz zaakceptować regulamin.  (Uwaga: jeżeli istnieje już użytkownik o podanym przez użytkownika loginie bądź adresie e-mail, wprowadź inną nazwę bądź e-mail.
3. Następnie należy kliknąć przycisk ZAREJESTRUJ MNIE
4. Po zarejestrowaniu następuje automatyczne przekierowanie do panelu logowania. Załoguj się i skonfiguruj swoje parametry.
 
 
 

Zmiana rodzaju numeracji.
Oferowane są następujące rodzaje numeracji:
nn/mm/rrrr
nn/rrrr
nn/mm/rrrr - w każdym miesiącu numer zaczyna się od 1.
 
UWAGA: Niemożliwa jest zmiana rodzaju numeracji w trakcie roku podatkowego.

Przypomnienie hasła.
W przypadku utraty hasła należy skorzystać z opcji "Przypomnij hasło" dostępnej w sekcji "Logowanie" - pod  przyciskiem "Zaloguj się".

 


 

Jeżeli chcesz zadać pytanie na temat działania serwisu e-fvat.pl - skorzystaj z formularza

 

Faktury VAT - zagadnienia prawne.

UWAGA:   Faktura przesłana do kontrahenta e-mailem i wydrukowana nie spełnia wymogów ustawy o VAT. Dokumentem dla celów podatkowych jest tylko faktura w formie papierowej lub elektronicznej. Faktury w formie pliku pdf, html czy pobrane z serwera nie dają podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT.

Opcję serwisu, wysyłania faktur w postaci pdf, należy traktować jako dodatkową a nie główną metodę dostarczania faktur.

 

1. Podmioty obowiązane do wystawiania faktur VAT

Obowiązani do wystawiania faktur VAT zawierających w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy są:

1) podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, o których mowa w art. 15 u.p.t.u., posiadający numer identyfikacji podatkowej, oraz

2) osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, niebędące podatnikami, o których mowa w art. 15 u.p.t.u., jeżeli dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, w przypadku gdy okoliczności nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy.

3) podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub – w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze, z tym że w tym przypadku faktury te nie muszą zawierać kwot i stawek podatku oraz kwot należności wraz z podatkiem.

Podatnicy, o których mowa powyżej, nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, które w każdym przypadku muszą być potwierdzone fakturami.

2. Zasady i terminy wystawienia faktury

Fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usług. W przypadku gdy podatnik określa w fakturze, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 r.z.n.p., wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy.

Fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym pobrano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę). Należy w tym miejscu zauważyć, że powyższe zasady wystawiania faktur dotyczą tych sytuacji, gdzie obowiązek podatkowy powstaje na zasadach art. 19 ust. 11 u.p.t.u., a nie tych sytuacji, w których obowiązek podatkowy w związku z otrzymaniem części należności powstaje na zasadach określonych w którymś z punktów art. 19 ust. 13 u.p.t.u. W tym przypadku bowiem faktury można wystawiać nie wcześniej niż w terminie 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego (§ 15 ust. 1 i 2 r.z.n.p.).

Faktury i faktury korygujące są wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca.

Oryginał faktury i faktury korygującej powinien zawierać wyraz ORYGINAŁ, a kopia faktury i faktury korygującej - wyraz KOPIA.

Podatnicy są obowiązani przechowywać oryginały i kopie faktur oraz faktur korygujących, a także duplikaty tych dokumentów do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Dokumenty te przechowuje się w oryginalnej postaci, w podziale na okresy rozliczeniowe i w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie.

3. Treść faktury VAT

Faktura VAT jest dokumentem specyficznym, który powinien spełniać szereg wymogów. Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;

3) dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT” (w przypadku dostaw towarów opodatkowanych marżą oraz świadczenia usług opodatkowanych marżą faktury oznacza się jako „FAKTURA VAT MARŻA”); podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;

4) nazwę towaru lub usługi;

5) jednostkę miary i ilość sprzedanych, towarów lub rodzaj wykonanych usług;

6) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

7) wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

8) stawki podatku;

9) sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;

10) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

11) wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;

12) kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką podatku niższą niż stawka podstawowa oraz dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 u.p.t.u. albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 u.p.t.u., dane obejmują również symbol towaru lub usługi określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. W tym przypadku należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku.